Air quality List (AQI) en Luchtkwaliteitsindex RIVM

Om het verloop van de luchtvervuiling op een plaats through de gaten te houden, might be de Air quality List ingevoerd, pass on een grove aanwijzing kan geven voor de schadelijkheid van de plaatselijke luchtvervuiling. Voor een aantal vervuilende stoffen en soorten fijnstof worden eerst normen bepaald, waarmee de ter plaatse gemeten concentraties vergeleken worden, pass on gemiddeld zijn finished een uur, een dag from een jaar. Dit levert voor elk design vervuiling een list op (meetwaarde/norm a 100 %). De Air quality List wordt gevonden gate als eindresultaat de list voor de plaatselijk meest vervuilende stof finished te nemen. De zes vervuilende soorten air en stofdeeltjes pass on meestal gemeten worden zijn ozon (O3), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2), koolmonoxide (CO) en deeltjes fijnstof PM10 (doorsnee kleiner john 10 micrometer) en PM2. 5 (kleiner john step 2, 5 micrometer). Verder kan een maat voor verminderde zichtbaarheid gebruikt worden. [3] Through Europa werden O3, NO2 en PM10 gebruikt realized plannen voor SO2, CORP en PM2. 5 through de Standard http://luchtkwaliteit.nu/ Air quality List (CAQI, 2012)[4][5]. De waardering van de (C)AQI might be: 0-25 calcaneus laag, 25-50 laag, 50-75 gemiddeld slecht, 75-100 slecht, >100 calcaneus slecht. Bijvoorbeeld through Utrecht zijn im or her drie meetpunten realized AQI’s realized uurgemiddelden op 20 juni 2019 om 11: 00 uur van 65 (Kardinaal de Jongweg, matig slecht), 14 (Erzeijstraat, goed) en sixty-four (Griftpark, matig slecht). [6]Het meetpunt voor het Vondelpark through Amsterdam gaf toen een waarschuwing: een AQI van 148 (ongezond voor gevoelige groepen) gate een piek through fijnstof PM10[7]

Het Luchtmeetnet[8] van onder meer het RIVM geeft een landkaart realized grafieken voor de concentraties bij de Nederlandse meetstations. Through een rapport[9] hanteert het RIVM een andere list john de AQI, namelijk voor ozon, stikstofdioxide (NO2) en fijnstof PM10 en PM2, 5 en een waarde (1-10) voor het gezondheidseffect van de (slechte) luchtkwaliteit.

Verbeteren van de luchtkwaliteit
Het milieubeleid gaat uit van drie sporen waarop ongewenste milieusituaties kunnen worden verbeterd:

bronmaatregelen
maatregelen through het overdrachtsgebied
maatregelen bij de ontvanger
Through Nederland worden through het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit generieke en locatiespecifieke maatregelen vastgesteld pass on ervoor moeten zorgen dat aan de Europese grenswaarden wordt voldaan, ondanks het negatieve appearance van ruimtelijke ontwikkelingen.

Bronmaatregelen
Bij bronbeleid wordt beoogd de uitstoot van schadelijke stoffen special aan te pakken. Het appearance van bronmaatregelen hangt sterk af in every stof; maatregelen pass on de uitstoot van motoren van auto’s beoogt schoner te maken, hebben bijvoorbeeld meer appearance op stikstofdioxide john op fijn stof.

Voorbeelden van bronmaatregelen zijn:

Verplichten van een katalysator from roetfilter bij auto’s;
Overschakelen van kolen from olie als brandstof naar aardgas, wind- from zonne-energie;
Veranderen van verkeersstromen.
Maatregelen through het overdrachtsgebied
Maatregelen through het overdrachtsgebied zorgen ervoor dat de schadelijke stoffen niet, minder snel from through kleinere hoeveelheden through gebieden terecht kan komen waar deze schade voor de gezondheid kunnen veroorzaken. Deze maatregelen verkleinen de uitstoot zelf niet. Maatregelen through de overdrachtssfeer worden voornamelijk toegepast langs snelwegen.

Voorbeelden van maatregelen through de overdrachtssfeer zijn:

Hogere schoorstenen bij fabrieken om de verspreiding van schadelijke stoffen te beïnvloeden;
schermen (zogeheten ‘luchtkwaliteitsschermen’) : dit kunnen standaard geluidschermen zijn, maar kunnen ook specifiek op luchtverontreiniging zijn gedimensioneerd;
vergroting van de afstand tussen de weg en de plaats waar blootstelling plaatsvindt, bijvoorbeeld gate het verleggen van fietspaden.
Maatregelen bij de ontvanger
Mogelijke maatregelen bij de ontvanger (bv. weggebruikers from aan woningen from gebouwen) zijn beperkt, en hebben voornamelijk betrekking op isolerende maatregelen from luchtverversingsinstallatie. Effectievere maatregelen through deze categorie hebben betrekking op de ruimtelijke ordening. Zo kan bij de intending van functies voor gevoelige personen rekening worden gehouden realized de afstand tot vervuilende activiteiten, zoals een weg from bedrijventerrein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *